Allmänna Villkor

Villkor för användning av Cloudier Tjänster

§1 Allmänt


 1.1 Dessa villkor upprättar ett kontrakt mellan Kund och Cloudier, org. Nr 820429-4675 (nedan kallat Cloudier), med avseende gällande tjänster (”Tjänster”) såsom Webbhotell, Server Hosting, Domänregistrering, Webbplatsbyggare och Övriga tjänster som Cloudier levererar.

1.2 Kund kan vara en juridisk person, Cloudier erbjuder inte tjänster till privatpersoner.

§2 Tjänster


 2.1 Tjänster innebär att Kund hyr en del av Cloudiers delade servermiljö eller ges åtkomst till system från leverantörer.

2.2 Cloudier tillhandahåller begränsad support för Tjänster under avtalsperioden via e-post och information på Cloudiers webbplats. Telefonsupport och prioriterad support finns tillgängligt som extra tjänst.

2.3 Kund ansvarar för användningen av sitt lagringsutrymme på systemen och ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till tjänsterna. Kund får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst, lagringsutrymme, ljud eller video-streaming.

2.4 Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har Cloudier rätt att starta en förundersökning mot Kund gällande vart denna trafikmängd kommer ifrån. Cloudier kommer då att vidta åtgärder för att begränsa, strypa eller begränsa trafikmängden.

2.5 Kund ansvarar för att endast hosta sina egna system på Cloudiers tjänster, det är inte tillåtet att hosta andra företags- eller privatpersoners system, bloggar eller e-handelslösningar på ett och samma konto. Kund kan ingå ett separata avtal för aktivera denna möjlighet.

2.6 Kund beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig och uppsägbar rätt att få tillgång till och använda tjänster, enbart för Kundens interna affärsverksamhet och enligt Användarvillkoren.

§3 Avtalstid för Tjänster


 3.1 Avtalet löper enligt den period som Kund väljer i samband med beställning - med början från det datum då system eller tjänster har upprättats av Cloudier.

Efter uppsägning sparas eventuella filer och backups som har lagrats genom tjänster hos Cloudier ytterligare 2 veckor. Cloudier tar inte ansvar för filer som lagrats hos leverantörer till Cloudier.

3.2 Cloudier ger inte inte ångerrätt till företag. Detta eftersom varje system som sätts upp tar upp resurser från leverantörer och tid från Cloudier vid uppsättning av tjänster.

3.3 Cloudier debiterar inga avgifter för system som är i "Testläge / Trial". Perioden för test är som standard 14 dagar och Kund kan begära förlängning ett begränsat antal gånger från Cloudier.

3.4 Avtalet upphör genom uppsägning som skickas in skriftligen via Cloudiers Kundtjänst eller av uppsägningsfunktionen i kontrollpanelen i dom system som har funktionen. Vid uppsägning skall kundnummer, tjänst och domännamn uppges. Har ingen korrekt uppsägning inkommit innan tjänster går ut måste fakturan för nästkommande period betalas.

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning via brev eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

§4 Avgifter för Tjänster


 4.1 Avgifter för Tjänster utgår i form av förskottsbetalning mot faktura eller direktbetalning via Bankgiro eller kontokort enligt den period som Kund väljer i samband med beställning. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

4.2 Cloudier har rätt att stänga av Tjänster om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund, antingen via brev eller e-post. Vid avstängning av Tjänster har Cloudier rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Tjänster debiteras Kund en startavgift.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Kund skall inom 10 dagar från det att Kund mottagit fakturan meddela Cloudier om fakturan anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Cloudier medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kund är skyldig att betala.

4.5 Tillfälliga kampanjer påverkar inte avtalet.

4.6 Återbetalning av avgifter för domännamn utförs inte.

4.7 Vid uppsägning från Kund eller av Cloudier på grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

4.8 Cloudier äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Detta innefattar även om kunden inte är sen med sin betalning.

4.9 Alla fakturor som skickas ifrån Cloudier skickas via e-post, vi skickar ej ut några fakturor via brev.

4.10 Sparade kredit kort kommer att debiteras samma dag som tjänster förnyas, inga återbetalningar görs om tjänster inte är korrekt uppsagt.

4.11 Cloudier sparar inga kreditkortsnummer på sina egna system. Betalningar hanteras av Stripe, Paypal eller Klarna.

4.12 Avgifter är exklusive alla skatter, avgifter och tullavgifter. Om inget annat har överenskommits uttryckligen kommer Cloudier att lägga till vid varje tidpunkt tillämplig mervärdesskatt (moms) på fakturan.

4.13 Cloudier förbehåller sig rätten att ändra Avgifterna, inklusive avgiftsmodellen, med minimum 1 månads föregående meddelande.

§5 Överlåtelse av Tjänster


 5.1 Kund får överlåta Tjänster efter Cloudiers medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. En överlåtelse träder i kraft från det datum då Cloudier meddelar Kund att man har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Cloudier innan den tillträdande parten kan överta Tjänster.

5.2 Cloudier får överlåta Tjänster till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Cloudier har gentemot Kund.

§6 Cloudiers ansvar


 6.1 Cloudier har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänster om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.

6.2 Cloudier utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och Cloudier är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister på Kundens applikationer. Cloudier är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänster.

6.3 Cloudier ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Cloudier eller anlitad underleverantör. Cloudiers skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Cloudiers sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Cloudier ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Cloudiers datorresurser.

6.4 Cloudier raderar inte Kundens information så länge Tjänster är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Cloudier förbehåller sig dock rätten att radera information vid utebliven betalning eller uppsägning av tjänster.

6.5 Cloudier skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Cloudier enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

§7 Kundens ansvar


 7.1 Kund ansvarar gentemot Cloudier för att information som hanteras inom Tjänster inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 Kund förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Cloudiers system, vilka inte är avsedda för Kunden och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänster.

Kund förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod. Cloudier har rätt att stänga av Tjänster och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal.

Detsamma gäller om Cloudier orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. Cloudier har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänster för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

7.3 Kund förbinder sig att inte utnyttja mer än avtalad resurs. Om detta sker äger Cloudier rätt att direkt debitera Kund faktiska kostnader som detta orsakat Cloudier. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Cloudier äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för resurs och kapacitetsutnyttjande.

Kund förbinder sig även att inte utnyttja mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som anses vara rimligt. Om detta sker äger Cloudier rätt att direkt debitera Kund för faktiska kostnader som detta orsakat Cloudier. Även retroaktiv debitering kan komma att göras.

7.4 Om Kund skickar ut spam eller gör större utskick än vad Cloudier anser vara normalt äger Cloudier rätt att stänga av Kund omgående. Cloudiers riktlinjer är 1000 e-postmeddelanden per dag per e-postkonto. Om Kund är i behov av att skicka fler e-postmeddelanden per dag eller nyhetsbrev så finns större paket tillgängliga för en ytterligare kostnad.

7.5 Kund ansvarar över mjukvaran som är nödvändig för att utnyttja Tjänster hos Cloudier.

7.6 Kunden ansvarar för allt material på hemsida, servrar, tjänster hos leverantörer och domännamn. Vid misstankar om olagligt material/bedriven verksamhet (alternativ material som kan klassas som olagligt eller omoraliskt) har Cloudier rätt att stänga ner Tjänster.

7.7 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på alla tjänster från Cloudier. Vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från Cloudier. Vid återställning av backup tas en administrativ avgift ut på 1295 kr per påbörjad timme.

7.8 Kund ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer. Om Kund använder felaktiga (falska) uppgifter vid registrering kan Cloudier kräva legitimation samt kopia på kreditkortet som användes vid beställning. Om Kund inte kan uppvisa detta äger Cloudier rätt att stänga ner Tjänster och avsluta Kundkontot.

7.9 Kund ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under Cloudiers tjänster tillhör Kunden.

§8 Administration


 8.1 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos Cloudier som kan identifiera Kunden inklusive nödvändig kontaktinformation.

8.2 Det skall av Kunds webbsidor klart framgå vilken juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

§9 Domännamn


 9.1 För .SE & .NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

9.2 Cloudier skriver sig alltid som Admin, Tech och Billing kontakt vid registreringar av domännamn.

9.3 Cloudier garanterar inte att domänen är registrerad förens en bekräftelse har skickats ut till kund via e-post. I fall att Cloudier misslyckas att erbjuda domänen har Kunden rätt att registrerad en ny domän till samma värde.

9.4 Ersättning vid förlorad domän kan aldrig överstiga faktiskt betald summa under perioden domänen har varit registrerad med Cloudier.

9.5 Cloudier registrerar inga domäner förens betalningen av fakturan har inkommit till oss.

9.6 .SE-Domäner

 För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

 Registrar: Loopia AB

 Registry: IIS

Övriga regler som gäller för .SE-Domäner:

Cloudier äger rätten att flytta kundens domäner mellan lämpliga registrar
Cloudier har rätt att hantera kundens domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

9.7 .NU-Domäner

 För NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

 Registrar: Loopia AB

 Registry: IIS

Övriga regler som gäller för .NU-Domäner:

Cloudier äger rätten att flytta kundens domäner mellan lämpliga registrar
Cloudier har rätt att hantera kundens domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

9.8 Alla Övriga-Domäner

 Registrar: Tucows Domains Inc

 Registry: ICANN

Regler som gäller för Övriga-Domäner:

Cloudier äger rätten att flytta kundens domäner mellan lämpliga registrar
Cloudier har rätt att hantera kundens domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

9.9 Vid det fall betalning inte kommit Cloudier, tillhanda inom avtalad tid enligt ovan har Cloudier rätt att peka om aktuellt domännamn till en annan hemsida än den av Kund angivna. För det fall domännamnet inte förnyas inom en kort respitfrist som följer domännamnets utgångsdatum respektive fakturans förfallodatum, har Cloudier rätt att för egen räkning registrera aktuellt domännamn och därefter hantera domännamnet som sitt eget, vilket inkluderar rätt för Cloudier att överföra domännamnet till tredje part.

§10 Driftstörning


 10.1 Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänster. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§11 Information och Kunduppgifter


 11.1 Information som Kund anger vid registrering kommer Cloudier att använda i form av ett internt Kundregister. Personuppgifter omfattas. Kunden godkänner härmed att Cloudier använder dessa uppgifter i kommunikation mellan Cloudiers Partners. För det fall det aktuell information som Kund angivit är felaktig och Cloudier har tillgång till korrekt kontaktinformation så har Cloudier en rätt och en skyldighet att justera aktuell information. För det fall Kund har fler än ett användarkonto/användarnamn hos Cloudier har Cloudier en rätt och en skyldighet att för administrationsmässiga ändamål fusionera Kunds olika konton till ett. En administrativ avgift kan tillkomma.

11.2 Kunden godkänner att Personuppgifter som anges vid registrering av domännamn kommer att vara offentligt åtkomlig via Internet hos den aktuella registreringsenhet som Cloudier väljer. Om Kund väljer att inte använda “Shield Whois” kommer följande uppgifter vara åtkomliga: namn, e-postadress samt domännamn. Exempelvis: Om Kunden registrerar en .se-domän kommer Personuppgifter att finnas/behandlas hos både Cloudier och hos registerhållaren, vilket i detta fall är .se. Det är Kundens skyldighet att informera berörda personer i sin organisation om ovanstående samt att inneha tillstånd att hantera Personuppgifter på det sätt som anges ovan.

11.3 Cloudier kommer på begäran endast att lämna ut Personuppgifter till myndigheter heller registry.

11.4 Hantering av Personuppgifter sköts alltid enligt reglerna satta för EU i och med GDPR samt Svensk lagstiftning.

11.5 Vid frågor rörande personuppgifter hänvisas till Cloudier support.

§12 Force Majeure


 12.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§13 Tvist


 13.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

§14 Sekretess


14.1 Varje Part kan avslöja eller erhålla konfidentiell information från den andra Parten i någon form eller media, inklusive men inte begränsat till affärshemligheter och annan information som är relaterad till Programvarorna, produkter, mjukvara, teknik, know-how, data, affärsplaner och utvecklingsplaner, Kunddata eller annat information som rimligen bör anses vara proprietär, konfidentiell eller konkurrenskänslig ("Konfidentiell information".) Parterna ska hålla Konfidentiell information hemlig och vidta rimliga åtgärder, åtminstone på samma nivå som det skydd de tillhandahåller för sin egen konfidentiella information, men aldrig mindre än rimlig behandling för att skydda den andra Partens konfidentiella information, och inte avslöja den för någon tredje part om inget annat godkänns uttryckligen av den andra Parten, eller om det krävs enligt obligatoriska lagbestämmelser. Alla rättigheter, titlar och intressen i och för konfidentiell information är och ska förbli den uppgiftslämnande Partens egna exklusiva egendom.

14.2 Konfidentiell information omfattar inte: a) information som mottagaren kan visa var i mottagarens innehav eller kunskap innan Användarvillkoren godtogs och som mottagaren förvärvat lagligen, b) är eller blir offentligt tillgänglig utan fel, åtgärd, underlåtenhet eller ingripande från mottagaren c) mottas av mottagaren från tredje part utan sekretesskyldighet (uttrycklig eller underförstådd) eller d) utvecklas oberoende av mottagaren utan att bryta mot Användarvillkoren.

14.3 Cloudier kan lämna Konfidentiell information till andra bolag såsom Partners eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla Tjänster.

§15 Immateriella rättigheter


15.1 Cloudier (eller dess licensgivare, om tillämpligt) är ensam innehavare av Tjänster och tillhörande immateriella rättigheter (IPR) i och för Tjänster, inklusive men inte begränsat till mjukvara, källkod, binär kod, kompilering av data, databaser och design, oavsett om de är registrerade eller inte, all dokumentation, specifikation och tillhörande material och all IPR som uppstår på grund av eller i samband med Cloudiers behandling av Användningsdata.

Tjänster och IPR är skyddade av upphovsrätt och andra lagar och fördrag. Varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som nämns i Tjänster eller i samband med Tjänster tillhör respektive innehavare.

15.2 Om mjukvara eller annan IPR från tredje part tillhandahålls av Cloudier som en del av eller i samband med Tjänster ("Tredjepartskomponenter"), omfattas sådan mjukvara eller IPR av Användarvillkoren om inte separata villkor tillhandahålls av Cloudier för dessa. Om det uppstår en konflikt mellan licensvillkoren för en Tredjepartskomponent och Användarvillkoren, gäller licensvillkoren för Tredjepartskomponent för tredje parts komponent. Om komponenterna från tredje part är öppen källkod ska inte Tjänster under några omständigheter -med undantag för komponenterna från tredje part -betraktas som öppen källkod eller offentligt tillgänglig mjukvara. Om en Tredjepartskomponent kräver att Cloudier tillhandahåller villkoren för licens och/eller källkod för en Tredjepartskomponent, finns detta tillgängligt i Tjänster eller Tjänsterdokumentationen.

15.3 Vid överträdelser av immateriella rättigheter kan Cloudier eller dess licensgivare vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära och kommersiella intressen, inklusive tillgängliga rättsmedel.

15.4 Kund (eller dess Klienter, beroende på vad som är tillämpligt) är ensam ägare till Kunddata, inklusive eventuella immateriella rättigheter i och till Kunddata och/eller eventuella integrerade applikationer.

§16 Garantier


16.1 Cloudier ska använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att Tjänster levereras på ett tillfredsställande sätt enligt beskrivningen i Tjänsterdokumentationen vid leverans och under avtalsperioden, om de är korrekt konfigurerade (inklusive Kundens val av webbläsare) och uppdaterade till en version som stöds. Versioner som stöds kan variera - kontakta Cloudier vid frågor. Kund och Cloudier är överens om att Tjänster och leveransen inte kommer att vara helt felfri och att förbättring av Tjänster är en kontinuerlig process.

16.2 Cloudier garanterar inte att Tjänster uppfyller Kundernas krav, fungerar korrekt på Kundens val av utrustning, system eller inställningar, uppsättning, konfiguration, modifiering, anpassning, plugin-program eller integreringar. Cloudier ansvarar inte för Internet, Internetleverantörer eller Kundens Internetanslutning.

16.3 Med undantag för vad som uttryckligen anges häri ger varken Cloudier eller dess licensgivare, partners eller försäljare några garantier, uttryckliga eller underförstådda, innefattande men inte begränsat till garantier avseende äganderätt, avsaknad från intrång i tredjeparts rättigheter, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller systemintegrationskapacitet. Kunden ska inte basera några anspråk på villkor som inte uttryckligen anges i Användarvillkoren.

16.4 Länkar till webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Cloudier, som visas i Tjänster eller associerade webbplatser eller dokumentation, är endast vägledande. Cloudier är inte ansvarig för sådana webbplatser.

§17 Ändringar i avtalet


 17.1 Cloudier har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kund. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Cloudiers kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

 Dessa Villkor har utfärdats 24/10-2018 och uppdaterats den 30/1-2019

Din kundvagn är tom

Fortsätt

Kundvagn

Delsumma:
Rabatt 
Rabatt 
Visa detaljer
Utsåld